รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3(วิทย์)
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์   ปีการศึกษา  2553
รายวิชา..............................................................รหัสวิชา.........................หน่วยการเรียน..............เวลา.......ชม.
ลำดับที่  เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล              
1 6458 นางสาว ณิชกมล โพธิ์ศิริ              
2 6912 นางสาว จริยา คำแหง              
3 6939 นางสาว สุนิษา โกอินโต๊ะ              
4 6956 นาย มีชัย รัตนวงศ์ทอง              
5 6962 นาย ชัชพิมุข ศิริม่วง              
6 6966 นางสาว กาญจนา รวดเร็ว              
7 6970 นางสาว จิราพร พูนประโคน              
8 6984 นางสาว สุนิตย์ นิตลาภ              
9 7015 นางสาว จันทร์จรี นามวัฒน์              
10 7037 นางสาว อัญชลี สุธาภาส              
11 7038 นางสาว อันชารี นาคทองดี              
12 7040 นางสาว อุไร พรมพิลา              
13 7058 นาย สหฤทธิ์ ฤทธิ์ไธสง              
14 7080 นางสาว สุธิดา เหมือนนิยม              
15 7118 นางสาว ิจิระวรรณ สุขหาได้              
16 7120 นางสาว จุฬาวรรณ แขมโค้ง              
17 7123 นางสาว นภาลัย ม่วงศรี              
18 7133 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองฝอย              
19 7171 นางสาว เพ็ญประภา พั่วแดง              
20 7179 นางสาว อรัญญา โฮจีน              
21 6988 นางสาว สุวรรณา หวานเพราะ              
22 07063 นางสาว จิราภรณ์ สุภิษะ              
23 07169 นางสาว นุชนาถ รักชอบ              
24   นาย ปรินทร์ เที่ยงสาย              
25   นาย เอกรินทร์ อัลมาตย์              
26   นาย ศักรินทร์ พโยมแจ่ม              
27   นาย ศรีธเรศ เรืองเกษม              
28   นาย สุริยา บุตรงาม              
29   นาย อนุชัย ทองตัน              
30 07098 นาย นพดล ดวงจันทร์              
31   นางสาว พิไลพร มุมทอง              
32   นางสาว พรรณทิพา สะอาดทอง              
33   นางสาว รุ่งทิวา ไกรสุข              
34   นางสาว สิริดา รัฐสมุทร์              
35   นางสาว ลออดาว แก้วสะอาด              
36   นางสาว สุชาดา วิริยะ              
37 06918 นางสาว ชมพูนุช สายศร