คณะผู้บริหารสถานศึกษา


นายสมศักดิ์ บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
โทรศัพท์ 0898447637


นายสมชัย ทวีอินทร์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 0644799178


นายณัฐกฤตฏ์ ภูมิสูง
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 044541096


นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ 0988242563


นายประณต ชุบสุวรรณ
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 0848318709