ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ประพฤติดี   เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คำขวัญประจำโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
"อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา"
บัณฑิตย่อมฝึกตน
สีประจำโรงเรียน
"ขาว - เขียว"
                                                                                     สีขาว     หมายถึง    ความบริสุทธิ์  ความดี  ความซื่อสัตย์
                                                                                     สีเขียว    หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์  ความกล้าหาญ

เอกลักษณ์โรงเรียน
ภูมิทัศน์ร่มรื่น
อัตลักษณ์นักเรียน
เรียบร้อย มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อักษรย่อ โรงเรียน
ส.พ.ย.